мэдээлэл хариуцагчийн ажилд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн зөвлөмж