ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ

Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 218 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан журмыг хэрэгжүүлэх аргачлал, загварыг танилцуулж байна.

Аргачлал, загвар батлах тухай ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаал

"Аргачлал, загвар батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газрын даргын тушаалыг хавсралтаас  үзнэ үү

Хавсралт файл

2022-12-15 12:45:55