Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны шийдвэрүүд
Нэр Батлагдсан Файл
15/03 Уул уурхайн талаар авах арга хэмжээний тухай 2023-09-28 ТАТАХ
15/02 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох хугацааг товлон дахин сунгах тухай 2023-09-28 ТАТАХ
15/01 Сумын 2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажилд өөрчлөлт оруулах тухай 2023-09-28 ТАТАХ
14/09 Ажлын хэсэг томилох тухай 2023-07-06 ТАТАХ
14/08 Баяр наадам зохион байгуулах сумын хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2023-07-06 ТАТАХ
14/07 Өмчлөлийн газрын зөрчил арилгах тухай 2023-07-06 ТАТАХ
14/06 Төлөвлөгөө батлуулах тухай 2023-07-06
14/05 Төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2023-07-06 ТАТАХ
14/04 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журмын тухай 2023-07-06 ТАТАХ
14/03 Хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай 2023-07-06 ТАТАХ
14/02 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай 2023-07-06 ТАТАХ
14/01 2023 оны төсөв тодотгон батлах тухай 2023-07-06 ТАТАХ
13/01 Газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай 2023-04-24 ТАТАХ
12/02 Тогтоолууд хүчингүй болгох тухай 2023-03-29 ТАТАХ
12/01 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах тухай 2023-03-29 ТАТАХ
11/02 Мал, амьтны шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2023 оны төлөвлөгөө 2023-02-24 ТАТАХ
7/03 Хурлын хороодыг шинэчлэн байгуулах, хороодын үйл ажиллагааны журам батлах тухай 2022-03-30
7/02 Төлөөлөгчдийн ёс зүйн хороо байгуулах, хорооны дүрэм батлах тухай 2022-03-30
7/01 Хуралдааны дэг батлах тухай 2022-03-30 ТАТАХ