албан тушаалын тодорхойлолт
Нэр Батлагдсан Файл
А/98 Ногоон тэжээлийн зардал гаргах тухай 2023-09-20 ТАТАХ
А/78 Цахим сургалт ухаалаг хэрэглээ Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги бүрийг ухаалаг дэлгэц худалдан авахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-07-10 ТАТАХ
А/70 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс томилох тухай 2023-06-30
А/70 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс томилох тухай 2023-06-30 ТАТАХ
А/06 сумын хэмжээний дэлгүүр аж ахуй нэгжүүдэд хяналт шалгалт тавих ажлын удирдамж 2023-01-24 ТАТАХ
03 Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт 2019-12-24 ТАТАХ
03 Хууль эрх зүйн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт 2019-12-24 ТАТАХ
03 Хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт 2019-12-24 ТАТАХ
03 Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн 2019-12-24 ТАТАХ
03 Бэлчээр газар тариалан хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлол 2019-12-03 ТАТАХ
Санхүү албаны даргын албан тушаалын тодорхойлолт 2019-11-24 ТАТАХ
02 Архив бичиг хэргийн эрхлэгчийн албан тушаалын тодорхойлолт 0000-00-00