"Хүүхдийн эрх", "Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх" нь сэдвээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн, ЭМТ-ийн нийгмийн ажилтан хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн 76 сурагчид сургалт зохион байгууллаа. 

"Хүүхдийн эрх", "Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх" нь сэдвээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн, ЭМТ-ийн нийгмийн ажилтан хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад  сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 6-9 дүгээр ангийн 76 сурагч хамрагдлаа.

2023-10-17 17:17:46