ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР НЭГДСЭН ХАЛААЛТАНД ХОЛБОГДЛОО

Гурванбулаг Сумын Засаг даргын Тамгын газрын нэгдсэн халаалтыг аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн

сангийн хөрөнгө 20 сая төгрөгний төсөвт өртөгтэйгээр хийгдэж, ашиглалтанд орлоо.

Сүүлийн 6 жилийн хугацаанд Засаг даргын Тамгын газрын халаалтыг тениэр халаадаг байсан. 

Энэ нь төрийн албан хаагчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж, ажиллах орчин нөхцлийн хувь хүнд

байсан бол нэгдсэн халаалтанд холбогдсноор Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын

ажиллах орчин нөхцөл сайжирлаа. 

2023-10-10 09:55:27