Хоршоо хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

Сумын хоршоо хөгжүүлэх санд нийт 114460,0 мян төгрөг төлөвлөгдснөөс өнөөдрийн байдлаар хоршоонд зээл олгогдоогүй. Сумын ИТХ-ын 2022 оны 06 дугаар 08-ны хурлаар төсөл сонгон шалгаруулах хороо, хяналтын зөвлөл, төсөл хүлээн авах чиглэл, хугацааг тусгагдсан ИТХ-ын тогтоолууд тус тус батлагдсан. Төсөл хүлээн авах шатандаа явж байна.

2022-06-22 16:36:55