Хөдөө аж ахуйн тасаг
“Малын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах

Сумын Засаг даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Малын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, хээлтүүлэгч мал тараах тухай” 144 дүгээр захирамжийн дагуу хийх ажлын Удирдамж гарган Засаг даргаар батлуулж холбогдох...

2022-10-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХАА-н тасгийн танилцуулга

...

2022-06-29 12:30:14

Дэлгэрэнгүй..
ХАА-н тасгийн танилцуулга

1927 онд Малын өвчнийг эсэргүүцэх пункт 1940 онд Мал аж ахуйн хэлтэс 1992 онд – ХААБОБ 1998 онд Монгол улсын Засгийн газрын шийдвэрээр Хөдөө, аж ахуйн газрыг Газар тариалан, Мал үржил, Мал эмнэлгийн албатайгаар зохион ба...

2022-06-29 11:53:42

Дэлгэрэнгүй..